Skip to main content
SKU:
9789605696023

Η τίγρη που ήρθε επίσκεψη

€10,79
€11,99
0
No votes yet
Το κουδούνι της πόρτας χτυπά καθώς η Σοφία και η μαμά της ετοιμάζονται να πάρουν το τσάι τους. Ποιος μπορεί να είναι; Το βιβλίο "Η τίγρη που ήρθε ... ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Αποστολή σε 48 ώρες

Λεπτομέρειες βιβλίου

Το κουδούνι της πόρτας χτυπά καθώς η Σοφία και η μαμά της ετοιμάζονται να πάρουν το τσάι τους.
Ποιος μπορεί να είναι;

Το βιβλίο "Η τίγρη που ήρθε επίσκεψη" είναι ένα από τα πιο αγαπημένα παιδικά βιβλία όλων των εποχών. Με την ευαισθησία του, έχει προσφέρει σε χιλιάδες μικρά παιδιά καταφύγιο από την ανησυχία σε δύσκολους καιρούς.

ISBN:
9789605696023
Εκδόσεις:
Συγγραφέας:
Εικονογράφος: 
Στέλιος Ρουμελιώτης
Μεταφραστής: 
Στέλιος Ρουμελιώτης
Ηλικία: 
4+
Μέγεθος: 
28x22
Σελίδες: 
32
Έτος: 
2016
Ç Judith Kerr ãåííÞèçêå óôï Âåñïëßíï,üìùò ç ïéêïãÝíåéÜ ôçò Ýöõãå áðü ôç Ãåñìáíßá ôï 1933 ãéá íá áðïöýãåé ôçí Üíïäï ôïõ Íáæéóôéêïý êüììáôïò êáé åãêáôáóôÜèçêáí óôçí Áããëßá. Óðïýäáóå óôï Central School of Art åíþ ìåôÜ åñãÜóôçêå ùò êåéìåíïãñÜöïò óôï BBC. Ðáíôñåýôçêå ôïí ãíùóôü óåíáñéïãñÜöï Nigel Kneale ôï 1954. ÓôáìÜôçóå íá åñãÜæåôáé ãéá íá áöïóéùèåß óôçí öñïíôßäá ôùí äýï ðáéäéþí ôçò ðïõ ôçí åíÝðíåõóáí ìåôáîý Üëëùí êáé ãéá ôç äçìéïõñãßá ôïõ ðñþôïõ ôçò âéâëßïõ, "The Tiger Who Came to Tea".To âéâëßï åêäüèçêå ôï 1968 êáé êõêëïöïñåß ãéá ðÜíù áðü 40÷ñüíéá! ¸÷åé ãñÜøåé êáé åéêïíïãñáöÞóåé ðÜíù áðü 20 âéâëßá. ¸÷åé ôéìçèåß ìå ôï ðáñÜóçìï ôïõ ÔÜãìáôïò ôçò ÂñåôáíéêÞò Áõôïêñáôïñßáò áðü ôçí Âáóßëéóóá ôçò Áããëßáò.

Το κουδούνι της πόρτας χτυπά καθώς η Σοφία και η μαμά της ετοιμάζονται να πάρουν το τσάι τους.
Ποιος μπορεί να είναι;

Το βιβλίο "Η τίγρη που ήρθε επίσκεψη" είναι ένα από τα πιο αγαπημένα παιδικά βιβλία όλων των εποχών. Με την ευαισθησία του, έχει προσφέρει σε χιλιάδες μικρά παιδιά καταφύγιο από την ανησυχία σε δύσκολους καιρούς.