Skip to main content
SKU:
9789605695743

Έτσι αισθάνομαι!

€9,89
€10,99
0
No votes yet
Ένα απλό και εύκολα κατανοητό βιβλίο ακόμα και από πολύ μικρά παιδιά που θα τα εμπνεύσει ως προς την έκφραση των συναισθημάτων τους.... ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Αποστολή σε 48 ώρες

Λεπτομέρειες βιβλίου

Ένα απλό και εύκολα κατανοητό βιβλίο ακόμα και από πολύ μικρά παιδιά που θα τα εμπνεύσει ως προς την έκφραση των συναισθημάτων τους.

ISBN:
9789605695743
Εκδόσεις:
Συγγραφέας:
Εικονογράφος: 
Χριστίνα Παπαδοπούλου
Ηλικία: 
3+
Μέγεθος: 
25x23
Σελίδες: 
32
Έτος: 
2016
Ï Christopher Silas Neal ãåííÞèçêå óôï ÔÝîáò êáé ìåãÜëùóå óôï ÊïëïñÜíôï êáé óôç Öëüñéíôá ôùí Ç.Ð.Á. Îåêßíçóå íá óðïõäÜæåé ìïõóéêÞ (íôñáìò) óôï University of Colorado áëëÜ êÜðïõ óôç ìÝóç ôùí óðïõäþí ôïõ Üëëáîå êáôåýèõíóç ðñïò ôç äéáöÞìéóç. Áöïý ðáñáêïëïýèçóå Ýíá ìÜèçìá ó÷åäßïõ óôï ôåëåõôáßï åîÜìçíï ôçò öïßôçóÞò ôïõ,áêïëïýèçóå ôï ôáëÝíôï ôïõ êáé åñãÜóôçêå óôï ãñáöåßï design ôïõ êáèçãçôÞ ôïõ ãéá ôÝóóåñá ÷ñüíéá. ¸ðåéôá ìåôáêüìéóå óôç ÍÝá Õüñêç üðïõ áó÷ïëÞèçêå ìå ôçí åéêïíïãñÜöçóç âéâëßùí. Ôïõ áñÝóåé íá æùãñáößæåé,íá ôáîéäåýåé,íá êïëõìðÜåé êáé íá ðåñðáôÜåé.

Ένα απλό και εύκολα κατανοητό βιβλίο ακόμα και από πολύ μικρά παιδιά που θα τα εμπνεύσει ως προς την έκφραση των συναισθημάτων τους.