Διαχείριση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων - Nakasbookhouse.gr Skip to main content
SKU:
9789606796654

Διαχείριση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων

€18,00
€20,00
0
No votes yet
Αντικείμενο της ερευνητικής εργασίας που παρουσιάζεται στο συγκεκριμένο βιβλίο αποτελεί η διερεύνηση του ρόλου του διευθυντή στη διαμόρφωση συνεργατικ... ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Λεπτομέρειες βιβλίου

Αντικείμενο της ερευνητικής εργασίας που παρουσιάζεται στο συγκεκριμένο βιβλίο αποτελεί η διερεύνηση του ρόλου του διευθυντή στη διαμόρφωση συνεργατικού κλίματος σε μια σχολική μονάδα, και, μάλιστα, μια σχολική μονάδα ειδικής αγωγής. Συγκεκριμένα, διερευνάται η ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ των δύο παραγόντων - διευθυντή και συνεργατικού κλίματος - και κατά πόσο αυτοί οι δύο παράγοντες σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα του σχολείου.
Πόσο σημαντική είναι η επίδραση που ασκεί ο διευθυντής σε μια σχολική μονάδα σε όλα τα επίπεδα των λειτουργιών της, με στόχο την πραγματοποίηση των σκοπών και την επίτευξη των στόχων της εκπαίδευσης; Κατά πόσο ο ρόλος, οι ενέργειες, η φιλοσοφία, η προσωπικότητα, οι πεποιθήσεις και οι στρατηγικές του οδηγούν στη διαμόρφωση καλών συνεργατικών σχέσεων μεταξύ των μελών της σχολικής μονάδας, αλλά και μεταξύ της σχολικής μονάδας και άλλων φορέων; Τι επιπτώσεις μπορεί να έχει η έλλειψη θετικών διαπροσωπικών σχέσεων και καλής συνεργασίας εντός της σχολικής μονάδας και κατά πόσο αυτό επηρεάζει την αποδοτικότητά της;

Ένα αφεντικό προκαλεί φόβο, ένας ηγέτης εμπιστοσύνη.
Ένα αφεντικό κατηγορεί, ένας ηγέτης καλύπτει τα λάθη.
Ένα αφεντικό τα ξέρει όλα, ένας ηγέτης κάνει ερωτήσεις.
Ένα αφεντικό κάνει τη δουλειά αγγαρεία, ένας ηγέτης διασκέδαση.
Ένα αφεντικό νοιάζεται για τον εαυτό του, ένας ηγέτης για την ομάδα.

(Anthony Robbins, 1960, Αμερικανός συγγραφέας)

ISBN:
9789606796654
Εκδόσεις:
Συγγραφέας:
Μέγεθος: 
24x17
Σελίδες: 
246
Έτος: 
2014
Ç ÈùìáÞ Äáäáìüãéá ãåííÞèçêå óôçí ÊïæÜíç êáé óðïýäáóå íçðéáãùãüò óôï Ðáéäáãùãéêü ÔìÞìá Íçðéáãùãþí ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Èåóóáëßáò. Åßíáé êÜôï÷ïò ôïõ ìåôáðôõ÷éáêïý äéðëþìáôïò óðïõäþí "Master of Education in Special Educational Needs" ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ ôïõ Leeds ôçò Ì. Âñåôáíßáò. Åðßóçò, êáôÝ÷åé ôï äßðëùìá ìåôáðôõ÷éáêþí óðïõäþí "ÌïíôÝëá Ó÷åäéáóìïý êáé ÁíÜðôõîçò Åêðáéäåõôéêþí ÌïíÜäùí" ìå êáôåýèõíóç "Äéá÷åßñéóç êáé Áîéïëüãçóç Åêðáéäåõôéêþí ÌïíÜäùí" ôïõ ôåðáåó ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áéãáßïõ. Áðü ôï 2001 åñãÜæåôáé óôï ÕÐÐÅÈ êáé Ý÷åé õðçñåôÞóåé ôüóï óôç ãåíéêÞ üóï êáé óôçí åéäéêÞ áãùãÞ.

Αντικείμενο της ερευνητικής εργασίας που παρουσιάζεται στο συγκεκριμένο βιβλίο αποτελεί η διερεύνηση του ρόλου του διευθυντή στη διαμόρφωση συνεργατικού κλίματος σε μια σχολική μονάδα, και, μάλιστα, μια σχολική μονάδα ειδικής αγωγής. Συγκεκριμένα, διερευνάται η ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ των δύο παραγόντων - διευθυντή και συνεργατικού κλίματος - και κατά πόσο αυτοί οι δύο παράγοντες σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα του σχολείου.
Πόσο σημαντική είναι η επίδραση που ασκεί ο διευθυντής σε μια σχολική μονάδα σε όλα τα επίπεδα των λειτουργιών της, με στόχο την πραγματοποίηση των σκοπών και την επίτευξη των στόχων της εκπαίδευσης; Κατά πόσο ο ρόλος, οι ενέργειες, η φιλοσοφία, η προσωπικότητα, οι πεποιθήσεις και οι στρατηγικές του οδηγούν στη διαμόρφωση καλών συνεργατικών σχέσεων μεταξύ των μελών της σχολικής μονάδας, αλλά και μεταξύ της σχολικής μονάδας και άλλων φορέων; Τι επιπτώσεις μπορεί να έχει η έλλειψη θετικών διαπροσωπικών σχέσεων και καλής συνεργασίας εντός της σχολικής μονάδας και κατά πόσο αυτό επηρεάζει την αποδοτικότητά της;

Ένα αφεντικό προκαλεί φόβο, ένας ηγέτης εμπιστοσύνη.
Ένα αφεντικό κατηγορεί, ένας ηγέτης καλύπτει τα λάθη.
Ένα αφεντικό τα ξέρει όλα, ένας ηγέτης κάνει ερωτήσεις.
Ένα αφεντικό κάνει τη δουλειά αγγαρεία, ένας ηγέτης διασκέδαση.
Ένα αφεντικό νοιάζεται για τον εαυτό του, ένας ηγέτης για την ομάδα.

(Anthony Robbins, 1960, Αμερικανός συγγραφέας)