Το ζαρκάδι του Ολύμπου - Nakasbookhouse.gr Skip to main content
Το ζαρκάδι του Ολύμπου
SKU:
9789600372113

Το ζαρκάδι του Ολύμπου

€16,20
€18,00
0
No votes yet

Μια οικογένεια στη δίνη των γεγονότων του 20ού αιώνα. Ο πατέρας, ο γιος, η εγγονή ακολουθούν το πεπρωμένο τους μέσα από το ξαναμοίρασμα του κόσμου.... ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Αποστολή σε 3-5 εργάσιμες μέρες

Λεπτομέρειες βιβλίου

Μια οικογένεια στη δίνη των γεγονότων του 20ού αιώνα. Ο πατέρας, ο γιος, η εγγονή ακολουθούν το πεπρωμένο τους μέσα από το ξαναμοίρασμα του κόσμου. Η ανταλλαγή τούς ξεριζώνει από την Ανατολική Θράκη και τους οδηγεί στη Θεσσαλονίκη που, μόλις προσαρτημένη στο ελληνικό κράτος, εμπλέκεται στον Μεγάλο Πόλεμο. Το οικονομικό κραχ του μεσοπολέμου ταλανίζει τη χώρα και η πόλη ξαναγίνεται έρμαιο των συγκυριών. Β΄ παγκόσμιος πόλεμος, αλβανικό μέτωπο, γερμανική κατοχή, Εθνική Αντίσταση. Ο γιος της οικογένειας εμπλέκεται στον αγώνα πληρώνοντας ακριβά το τίμημα. Μετά την απελευθέρωση, ο Εμφύλιος χαράζει διαφορετικούς δρόμους για πολλούς. Η Ελλάδα, η Θεσσαλονίκη, η οικογένεια για άλλη μία φορά αλλάζουν μορφή. Η δικτατορία, η μεταπολίτευση, το νέο πρόσωπο του τόπου με τη δημοκρατική αλλαγή. Αναπάντεχη αποκάλυψη στο τέλος φέρνει την εγγονή αντιμέτωπη με την ειρωνεία της μοίρας. Όλα ξαναγράφονται θαρρετά, ανοικτά, έντιμα, χωρίς κρυμμένα μυστικά ή ξεχασμένες αλήθειες. Τα γεγονότα, τα επεισόδια, τα πρόσωπα είναι αληθινά, όσο αληθινό είναι το σκοτάδι ή το φως που κρύβουμε μέσα μας.

ISBN:
9789600372113
Εκδόσεις:
Συγγραφέας:
Σελίδες: 
432
Έτος: 
2024
Ç ÐïëõîÝíç ÂåëÝíç ãåííÞèçêå êáé æåé óôç Èåóóáëïíßêç. Óðïýäáóå áñ÷áéïëïãßá êáé èÝáôñï. ÁãáðÜåé ìå ðÜèïò êáé ôá äýï, êáèþò êé ü,ôé ó÷åôßæåôáé ìå ôéò ôÝ÷íåò. Áó÷ïëÞèçêå ìå áíáóêáöÝò, óõããñáöÞ åðéóôçìïíéêþí âéâëßùí êáé Üñèñùí, ìå ïñãÜíùóç óõíåäñßùí êáé ìïõóåéáêþí åêèÝóåùí, ìå åðéìÝëåéåò åêäüóåùí, ìå áñèñïãñáößá óå åöçìåñßäåò êáé ðåñéïäéêÜ, ìå óõããñáöÞ óåíáñßùí êáé ðáñáãùãÞ áñ÷áéïëïãéêþí íôïêõìáíôÝñ, ìå ñáäéïöùíéêÝò åêðïìðÝò, ìå ðïßçóç êáé óôé÷ïõñãßá, ìå ðåæïãñáößá êáé ìå ðáéäéêü êé åöçâéêü èÝáôñï. ÊåßìåíÜ ôçò Ý÷ïõí âñáâåõôåß óå äéáãùíéóìïýò. Äïõëåýåé óôçí åëëçíéêÞ Áñ÷áéïëïãéêÞ Õðçñåóßá (ÕÐÐÏÁ) êáé áðü ôï 2006 äéåõèýíåé ôï Áñ÷áéïëïãéêü Ìïõóåßï Èåóóáëïíßêçò. Óôéò åëåýèåñÝò ôçò þñåò æùãñáößæåé.

Μια οικογένεια στη δίνη των γεγονότων του 20ού αιώνα. Ο πατέρας, ο γιος, η εγγονή ακολουθούν το πεπρωμένο τους μέσα από το ξαναμοίρασμα του κόσμου. Η ανταλλαγή τούς ξεριζώνει από την Ανατολική Θράκη και τους οδηγεί στη Θεσσαλονίκη που, μόλις προσαρτημένη στο ελληνικό κράτος, εμπλέκεται στον Μεγάλο Πόλεμο. Το οικονομικό κραχ του μεσοπολέμου ταλανίζει τη χώρα και η πόλη ξαναγίνεται έρμαιο των συγκυριών. Β΄ παγκόσμιος πόλεμος, αλβανικό μέτωπο, γερμανική κατοχή, Εθνική Αντίσταση. Ο γιος της οικογένειας εμπλέκεται στον αγώνα πληρώνοντας ακριβά το τίμημα. Μετά την απελευθέρωση, ο Εμφύλιος χαράζει διαφορετικούς δρόμους για πολλούς. Η Ελλάδα, η Θεσσαλονίκη, η οικογένεια για άλλη μία φορά αλλάζουν μορφή. Η δικτατορία, η μεταπολίτευση, το νέο πρόσωπο του τόπου με τη δημοκρατική αλλαγή. Αναπάντεχη αποκάλυψη στο τέλος φέρνει την εγγονή αντιμέτωπη με την ειρωνεία της μοίρας. Όλα ξαναγράφονται θαρρετά, ανοικτά, έντιμα, χωρίς κρυμμένα μυστικά ή ξεχασμένες αλήθειες. Τα γεγονότα, τα επεισόδια, τα πρόσωπα είναι αληθινά, όσο αληθινό είναι το σκοτάδι ή το φως που κρύβουμε μέσα μας.