Συνομιλία με το Θεό - Nakasbookhouse.gr Skip to main content
SKU:
9789604269730

Συνομιλία με το Θεό

€9,00
€10,00
0
No votes yet

Η Θάλεια ήταν μια θαρραλέα γυναίκα, πετυχημένη ερευνήτρια στο χώρο της Αστροφυσικής επιστήμης. Τώρα, όμως, στα εβδομήντα της -συνταξιούχος, ολομόνα... ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Αποστολή σε 48 ώρες

Λεπτομέρειες βιβλίου

Η Θάλεια ήταν μια θαρραλέα γυναίκα, πετυχημένη ερευνήτρια στο χώρο της Αστροφυσικής επιστήμης. Τώρα, όμως, στα εβδομήντα της -συνταξιούχος, ολομόναχη και με προβλήματα υγείας- ένιωσε πόσο άδεια υπήρξε η ζωή της καθώς δεν είχε γευτεί τα πιο απλά πράγματα, όπως η συντροφικότητα, ο γάμος, ένα παιδί. Το υπαρξιακό πρόβλημα, λυμένο ορθολογιστικά από πλευρά της, εμφανίζεται υποσυνείδητα, όταν πέφτει σε υπεργλυκεμικό κώμα. Στο διάλογο που είχε με... το Θεό -ή με τον εαυτόν της, τέθηκαν βασικά ερωτήματα που απασχολούν και βασανίζουν σχεδόν όλους τους ανθρώπους από καταβολής κόσμου. Υπάρχει "ζωή" μετά το θάνατο; Υπάρχει Παράδεισος και Κόλαση; Είναι ή όχι, επινόηση του ανθρώπου ο Θεός; Μήπως ο άνθρωπος έχει ανάγκη από κάποια θεϊκή οντότητα που να την υπακούει, να την εκλιπαρεί για χάρες, αλλά και να της... αποδίδει ευθύνες για τα κακώς τεκταινόμενα;

ISBN:
9789604269730
Εκδόσεις:
Μέγεθος: 
21x14
Σελίδες: 
68
Ç Åëåõèåñßá ÄÞìïõ-×ùíéáíÜêç ãåííÞèçêå óôç Èåó­óáëïíßêç, üðïõ êáé ôåëåßùóå ôéò ãõìíáóéáêÝò ôçò óðïõäÝò. Åßíáé ðôõ÷éïý÷ïò Ãåùëïãßáò-Ïñõêôïëïãßáò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Âñõîåëëþí êáé äéäÜêôùñ ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí. Áêïëïýèùò åñãÜóôçêå ùò åñåõíÞôñéá óå ìåãÜëï Ãåùëïãéêü Éíóôéôïýôï óôçí ÁèÞíá, áð’ üðïõ êáé óõíôáîéïäïôÞèçêå. ÐáñÜëëçëá ìå ôç óõããñáöÞ ðïëõÜñéèìùí åðéóôçìïíéêþí óõããñáììÜôùí, Ý÷åé åêäþóåé êáé âéâëßá -ãéá ìéêñïýò êáé ìåãÜëïõò- ìå áíôéêåßìåíï ôçí åêëáúêåõìÝíç ÃåùåðéóôÞìç.

Η Θάλεια ήταν μια θαρραλέα γυναίκα, πετυχημένη ερευνήτρια στο χώρο της Αστροφυσικής επιστήμης. Τώρα, όμως, στα εβδομήντα της -συνταξιούχος, ολομόναχη και με προβλήματα υγείας- ένιωσε πόσο άδεια υπήρξε η ζωή της καθώς δεν είχε γευτεί τα πιο απλά πράγματα, όπως η συντροφικότητα, ο γάμος, ένα παιδί. Το υπαρξιακό πρόβλημα, λυμένο ορθολογιστικά από πλευρά της, εμφανίζεται υποσυνείδητα, όταν πέφτει σε υπεργλυκεμικό κώμα. Στο διάλογο που είχε με... το Θεό -ή με τον εαυτόν της, τέθηκαν βασικά ερωτήματα που απασχολούν και βασανίζουν σχεδόν όλους τους ανθρώπους από καταβολής κόσμου. Υπάρχει "ζωή" μετά το θάνατο; Υπάρχει Παράδεισος και Κόλαση; Είναι ή όχι, επινόηση του ανθρώπου ο Θεός; Μήπως ο άνθρωπος έχει ανάγκη από κάποια θεϊκή οντότητα που να την υπακούει, να την εκλιπαρεί για χάρες, αλλά και να της... αποδίδει ευθύνες για τα κακώς τεκταινόμενα;