Στα μονοπάτια της Ακρόπολης - Nakasbookhouse.gr Skip to main content
Στα μονοπάτια της Ακρόπολης
SKU:
9789600451887

Στα μονοπάτια της Ακρόπολης

Γνωριμία με τα σπάνια φυτά και ζώα του Ιερού Βράχου

€19,80
€22,00
0
No votes yet

Όλοι γνωρίζουν ότι η Ακρόπολη είναι το σημαντικότερο μνημείο του παγκόσμιου πολιτισμού. Ελάχιστοι όμως γνωρίζουν ότι ο Ιερός Βράχος δεν έχει να ζηλ... ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Αποστολή σε 48 ώρες

Λεπτομέρειες βιβλίου

Όλοι γνωρίζουν ότι η Ακρόπολη είναι το σημαντικότερο μνημείο του παγκόσμιου πολιτισμού. Ελάχιστοι όμως γνωρίζουν ότι ο Ιερός Βράχος δεν έχει να ζηλέψει τίποτε από τα μεγάλα οικοσυστήματα της Ελλάδας, όπως τους εθνικούς δρυμούς, τα εθνικά πάρκα, τους υγροτόπους, τις περιοχές Natura 2000.
Στα είκοσι χρόνια των ερευνών τους ο Γρηγόρης και ο Λάμπρος Τσούνης κατέγραψαν όλα τα σπάνια φυτά και ζώα που απαντούν στα μονοπάτια της. Ανακάλυψαν ξανά, ύστερα από εκατό χρόνια που θεωρούνταν εξαφανισμένη, τη Μικρομέρια της Ακρόπολης. Το στενότοπο αυτό ενδημικό φυτό είναι από τα πιο σπάνια στον κόσμο και ζει μόνο στον Ιερό Βράχο και πουθενά αλλού στη γη!

Τα Μονοπάτια της Ακρόπολης είναι ένα κάλεσμα γνωριμίας με την απόλυτη ομορφιά και την υψηλή αισθητική. Με τον μαγικό κόσμο της φύσης στην Ακρόπολη, η οποία θα πρέπει να ανακηρυχθεί παγκόσμιο μνημείο φυσικής κληρονομιάς.

ISBN:
9789600451887
Εκδόσεις:
Συγγραφέας:
Έτος: 
2021
Ï Ãñçãüñçò Ôóïýíçò åßíáé âéïëüãïò, ïñíéèïëüãïò êáé óõããñáöÝáò. Åäþ êáé óáñÜíôá ÷ñüíéá áó÷ïëåßôáé ìå ôç ìåëÝôç êáé ôçí ðñïóôáóßá ôïõ åëëçíéêïý öõóéêïý ðåñéâÜëëïíôïò. ÅðéóôçìïíéêÝò ÝñåõíÝò ôïõ Ý÷ïõí äçìïóéåõèåß óôá åðéóôçìïíéêÜ ðåñéïäéêÜ Oryx, Biologia - Gallohellenica, Naturopa, Rivista Italiana di Ornitologia, Phytologia Balcanica, Ucceli, Áñ÷áéïëïãßá êáé ÔÝ÷íåò, H öýóç ê.Ü. ÄéåôÝëåóå ÁíáðëçñùôÞò Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò ôçò ÅëëçíéêÞò Åôáéñßáò Ðñïóôáóßáò ôçò Öýóçò áðü ôï 1986 ùò ôï 1988 êáé Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò áðü ôï 1990 ùò ôï 1992. Ôçí ðåñßïäï 1990-1991 Þôáí åêðñüóùðïò ôçò ÅëëÜäáò êáé ôçò Å.Å.Ð.Ö. óôï Óõìâïýëéï ôçò Åõñþðçò, óôï Naturopa Center êáé ôçí ðåñßïäï 1990-1993 åêðñüóùðïò ôçò ÅëëÜäáò óôïí Ðáãêüóìéï Ïñãáíéóìü ãéá ôá Õäñüâéá ÐïõëéÜ êáé ôïõò Õãñïôüðïõò (International Waterfowl and Wetlands Research Bureau). ¸÷åé óõíåñãáóôåß ìå åëëçíéêÜ êáé îÝíá ðáíåðéóôÞìéá áëëÜ êáé ïñãáíéóìïýò óå äéÜöïñá åñåõíçôéêÜ ðñïãñÜììáôá. Óå óõíåñãáóßá ìå ãíùóôïýò óêçíïèÝôåò Ý÷åé óõììåôÜó÷åé óå ðïëëÜ íôïêéìáíôÝñ ãéá ôï åëëçíéêü öõóéêü ðåñéâÜëëïí. Ôï 2006, ìáæß ìå ôïí ãéï ôïõ ËÜìðñï áíáêÜëõøáí ôï åîáöáíéóìÝíï óôåíüôïðï åíäçìéêü öõôü ôçò Áêñüðïëçò, ôç Micromeria acropolitana. ¸÷åé ãñÜøåé ðïëëÜ âéâëßá, ìåëÝôåò êáé Üñèñá.

Όλοι γνωρίζουν ότι η Ακρόπολη είναι το σημαντικότερο μνημείο του παγκόσμιου πολιτισμού. Ελάχιστοι όμως γνωρίζουν ότι ο Ιερός Βράχος δεν έχει να ζηλέψει τίποτε από τα μεγάλα οικοσυστήματα της Ελλάδας, όπως τους εθνικούς δρυμούς, τα εθνικά πάρκα, τους υγροτόπους, τις περιοχές Natura 2000.
Στα είκοσι χρόνια των ερευνών τους ο Γρηγόρης και ο Λάμπρος Τσούνης κατέγραψαν όλα τα σπάνια φυτά και ζώα που απαντούν στα μονοπάτια της. Ανακάλυψαν ξανά, ύστερα από εκατό χρόνια που θεωρούνταν εξαφανισμένη, τη Μικρομέρια της Ακρόπολης. Το στενότοπο αυτό ενδημικό φυτό είναι από τα πιο σπάνια στον κόσμο και ζει μόνο στον Ιερό Βράχο και πουθενά αλλού στη γη!

Τα Μονοπάτια της Ακρόπολης είναι ένα κάλεσμα γνωριμίας με την απόλυτη ομορφιά και την υψηλή αισθητική. Με τον μαγικό κόσμο της φύσης στην Ακρόπολη, η οποία θα πρέπει να ανακηρυχθεί παγκόσμιο μνημείο φυσικής κληρονομιάς.